IBC
X
IBC
X
Izberite vaš trg

Prodajna politika

1. Uvod

+ Prodajna politika ureja naročanje oglaševanja na platformi Castoola in v okolju izbranega operaterja s strani ponudnika in velja za vse oglaševalce.

+ Prodajna politika velja za koledarsko leto 2024.

2. Splošni pogoji poslovanja

Cene oglasnega prostora

+ Cene oglasnega prostora so določene v veljavnem ceniku in veljajo 01.06.2021 dalje.

+ Oglasni prostor se trži na napravah in TV okolju izbranega operaterja in njihovih oglasnih pozicijah.

Rezervacije in naročila

+ Rezervacijo oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki najmanj pet delovnih (5) dni pred predvajanjem.

+ V kolikor rezervacija oglasnega prostora ni najavljena pravočasno, si pridružujemo pravico do zamika pričetka kampanje za največ 48 ur oz. 2 dni.

+ Časovna omejenost veljavnosti ponudbe je 14 dni, razen če ni dogovorjeno drugače.

+ Pred prvim predvajanjem mora naročnik poslati potrditev ponudbe ali preko e-pošte ali preko uradne naročilnice.

+ Na naročilu morajo biti navedeni vsi potrebni podatki kot so zakupnik, oglaševalec, obdobje oglaševanja, znesek, vrsta ciljanja in ostali parametri.

+ Castoola ne sprejema naročil za neznane naročnike in ne daje pogojev zakupa v primeru, da naročnik ni jasno definiran. Naročnik ne more dodeliti izpogajanih pogojev zakupa in/ali oglasnega časa/prostora tretji stranki.

Roki za oddajo oglasnih sporočil

+ Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenih oglasnih gradiv je najmanj dva (2) delovna dneva pred začetkom predvajanja. Pripravljeno gradivo naročnik pošlje v elektronski obliki skrbniku na strani podjetja Castoola.

Preklic naročenih oglasnih kampanj

+ Preklic naročila, kadar je dopusten, je možen v roku sedmih (7) delovnih dni pred prvim predvajanjem. V nasprotnem primeru ima Castoola pravico v celoti zaračunati vrednost preklicanega naročila. V  kolikor ima naročnik sklenjen letni dogovor s podjetjem Castoola, je odstotek zaračunane vrednosti naročila 50 % za preklice, sporočene od 4 do 7 dni pred prvim predvajanjem.

+ Delovni dan se šteje vsak delovnik od 8:00 do 16:00 ure.

Reklamacije

+ Castoola sprejema reklamacije izključno v pisni obliki.

+ Reklamacijski rok je največ pet (5) delovnih dni po začetku predvajanja oglasov.

+ Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti medija predvajanja. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik.

+ Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo, reklamacije ne upoštevamo.

+ Castoola je dolžna na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu reklamacije, v pisni obliki.

Obveznosti oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov

+  Obveznosti in pogoji oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov se definirajo in opredelijo ločeno s pogodbo o sodelovanju.

+ Prepovedano je dogovarjanje o deležih oglaševanja pri sklepanju poslov z oglaševalci in/ali  medijskimi agencijami.

+ Morebitna enostranska navedba oglaševalca in/ali medijske agencije o tem, kolikšen delež predstavlja nameravana investicija v oglaševanje na platformi Castoola, nima vpliva na določitev popusta in ostale pogoje oglaševanja.

Vsebina oglasnih sporočil

+ Vsa oglasna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo ter označena kot oglas ali promocijsko sporočilo.

+ Za vsebino objave je odgovoren izključno naročnik.

+ V kolikor vsebina oglasnega sporočila ni v skladu s politiko operaterja ali je celo konkurenčna, ima operater vso pravico, da oglasno sporočilo zavrne oz. ga ne predvaja.

+ Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti objavljeni tudi v slovenskem jeziku.

Pogoji zakupa (popusti)

+ Naročnik je upravičen do paketnega popusta ob hkratnem naročilu večjega števila oglasnih kampanj v obdobju enega leta.

+ Pri določanju pogojev vedno velja načelo enakega obravnavanja naročnikov.

+ Višina popustov za posameznega naročnika mora biti ekonomsko upravičena in temeljiti na ugotovljivih kriterijih.

+ Kadar agencija sodeluje v natečaju (pitch) za zakup oglaševanja, kjer zastopa potencialnega naročnika, Castoola ni dolžna razkriti pogojev za zakup, zaradi varovanja poslovnih skrivnosti  naročnika.

+ Castoola lahko spremeni pogoje objavljene prodajne politike.  O spremembi pogojev poslovanja bodo pogodbeni partnerji obveščeni preko njihovega skrbnika ali skrbnice preko elektronske pošte.

Agencijska provizija

+  Agencijske provizije obračunava Castoola naročniku glede na vrednost letnih realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru.

3. Cenik oglaševanja

+ Cenik oglaševanja je cenik, ki določa ceno zakupa na napravah in TV okolju operaterja.

+ Cene oglaševanja so v evrih in veljajo na 1000 prikazov (CPM; cost per mile)

+ Cene ne vsebujejo DDV.

+ Pri oglaševanju dveh ali več različnih družb oziroma produktov dveh različnih družb v okviru enega oglasa, Castoola zaračuna največ dodatnih 70 % glede na oglasno pozicijo zakupa. Pogoj za začetek predvajanja je, da je vsebina oglasa odobrena s strani Castoole in operaterja. V nasprotnem primeru Castoola predvajanje oglasa zavrne kadarkoli v procesu naročanja kampanje in tudi v primeru, ko se je akcija že začela predvajati.

Pogoji zakupa

+ Osnovna ciljna skupina za zakup je gospodinjstvo oz. naprave znotraj gospodinjstva oz. vsi, ki imajo IPTV priključek operaterja in privolitev za ciljano TV oglaševanje.

Castoola se zavezuje v ponudbi določiti približno velikost ciljne skupine in garantirano število naročenih prikazov vezanih na dolžino posamezne oglasne kampanje.

+ Naddostavljeni ali poddostavljeni prikazi v posameznem oglaševalskem obdobju niso  osnova za pogajanja v naslednjem letu.

Oglaševanje več naročnikov znotraj enega oglasa

+ Pri oglaševanju dveh ali več različnih podjetij v okviru enega oglasa, Castoola zaračuna dodatnih 70 % glede na oglasno pozicijo zakupa. Višina pribitka Castoole se v takih primerih določi na podlagi sledečih parametrov: število, obseg in vrsta produktov ali storitev naročnikov, ki se pojavljajo v posameznem oglasu; dolžina in velikost pojavljanja posameznega produkta ali storitve oglaševalca znotraj oglasa; upoštevajo pa se tudi vsi ostali oglaševalski parametri v prodajni politiki pod točko 3.

+ Na podlagi zgoraj naštetih parametrov Castoola določi višino pribitka, ki pa ne sme presegati 70 %.

+ Če se v nameravanem oglasu naročnika oglaševanja pojavljajo še drugi oglaševalci oz. njihovi produkti ali storitve, je naročnik o tem dolžan predhodno obvestiti Castoolo in navesti nameravano vsebino produktov oz. storitev. Castoola bo glede na obvestilo naročnika in zgoraj določene parametre naročniku oglaševanja posredoval ponudbo in ceno, naročnik pa se sam odloči ali želi v tem primeru tak oglas predvajati; torej sprejme ponudbo, zavrne ponudbo in iz svojega oglasa odstrani tretje oglaševane produkte ali storitve ali pa se odloči za zmanjšanje števila oglasov ali prikazov  v višini prej izračunanega pribitka.

Višine popustov in dodane vrednosti

+ Castoola lahko upošteva posebne okoliščine zakupa in v posameznih primerih dodatno stimulira pogoje zakupa.

+ Na dogovor o zakupu med naročnikom  in Castoolo, ki je individualen in z določenimi omejitvami, lahko vplivajo tudi drugi parametri. Za Castoolo je pomembno kdaj in v katerem delu leta naročnik oglašuje. Na ceno vpliva dejstvo, kdaj in kako naročnik oglašuje v poletnih in zimskih mesecih, ko je oglaševanja na trgu manj, ali v sezoni, ko je na trgu več oglaševanja. Pri definiranju končne cene zakupa je potrebno upoštevati tudi vrsto ciljanega TV oglaševanja.

+ Pomembno dejstvo pri dogovorih za prihodnje sodelovanje je tudi pregled zgodovine poslovanja z naročnikom in izpolnjevanje dogovorov v preteklosti. Pri oblikovanju končne cene se upoštevajo prav tako finančni dejavniki naročnika in kot tudi način zakupa. Castoola upošteva dejstvo ali je naročnik oglaševanja na Castooli tudi potencial v drugih državah regije, ali gre za novega naročnika in če naročnik lansira nov izdelek na trgu.

4. Vsebinski in tehnični pogoji

+ Naročnik odda oglas v HD resoluciji preko elektronske pošte in v dimenziji, ki velja za posamičen oglasni format (glej specifikacijo oglasnih pozicij).

+ Naročnik je v celoti odgovoren za vsebino oglasa in za resničnost navedb in bo Castoolo branil pred vsemi morebitnimi zahtevki, ne glede na njihovo naravo, ki jih tretje osebe vložijo zoper Castoolo v zvezi z oglasi in njihovim prikazovanjem, zlasti pred zahtevki v skladu z Zakonom o medijih, Zakonom o AV medijskih storitvah, predpisov s področja varstva potrošnikov, varstva konkurence, varovanja avtorskih in sorodnih pravic, ter ostalimi zahtevki, ki bi jih ponudnik utrpel v zvezi z zahtevki tretjih oseb. Naročnik bo Castooli povrnil vse stroške v roku 3 delovnih dni od njihovega nastanka, ki bi jih Castoola utrpela s strani tretjih oseb in so povezana s vsebino oglasov, resničnostjo navedb in drugimi obveznostmi naročnika določenimi v tej točki. Pogoj za povrnitev stroškov je, da Castoola naročnika o takem zahtevku tretje strani obvesti najkasneje v treh delovnih dneh od njenega prejema.

+ Naročnik zagotavlja, da so oglaševalske vsebine skladne   z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa.

+ Ob sklenitvi kateregakoli naročila naročnik izjavlja in zagotavlja, da je sklenil ustrezne licenčne in druge pogodbe z imetniki avtorskih in sorodnih pravic ter da ima pravico uporabiti avtorsko zaščitena dela v oglasih, kar vključuje tudi pravico do njihove uporabe za namene priobčitve javnosti v TV okolju in drugih napravah, in da je poravnal vse stroške takšnih pravic uporabe.

+ V primeru, da je za kršitev obveznosti odgovoren naročnik, je v razmerju do Castoole izključno naročnik solidarno odgovoren tudi za kršitve oglaševalca..

+ Poslani oglasi s strani oglaševalca ali medijske agencije morajo biti tehnično in vsebinsko ustrezni in v skladu s tehničnimi    zahtevami Castoole, njihova ustreznost pa preverjena s strani naročnika.

+ Naročnik je dolžan opozoriti Castoolo pred rokom za oddajo materialov, da se na oglasu pojavljajo eden ali več dodatnih oglaševalcev.

+ Naročnik nosi odgovornost, da so oglasi v skladu z veljavnim Zakonom o medijih in Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah.

+ Castoola si pridružuje pravico, da na vse oglasne kreative, ki jih prejme s strani oglaševalcev ali medijskih agencij oz. tudi na svoje lastne, promo oglase,  umesti svoj logotip z namenom promocije oglasnega prostora, ki je v lasti Castoole. Logotip Castoola se umesti v beli ali črni barvi na ustrezno mesto na oglasni kjer v najmanjši možni meri vpliva na oglasno kreativo in/ali sporočilnosti oglasa.

5. Plačilni pogoji

+ Castoola bo naročniku ali medijski agenciji izstavila in dostavila račun za plačilo cene oglaševanja, ki zapade v plačilo najkasneje v 8 delovnih dneh po zadnjem predvajanju oglaševanja ali po vsakokratnem mesečnem naročilu.

+ Sestavni element računa je predložitev post-analize posamezne oglasne kampanje. Ta vključuje podatke kot so število prikazov, klikov, CTR, geo-lokacija in distribucijo oglasnih sporočil glede na napravo in TV okolje.

+ Rok za plačilo računa je 8 delovnih dni od datuma računa razen, če v ponudbi z naročnikom, oglaševalcem ali medijsko  agencijo, ni dogovorjeno drugače.

+ Za vse nove naročnike je obvezno predplačilo oglaševanja pred prvim predvajanjem. Nov naročnik je stranka, ki v zadnjem letu (365 dneh) ni naročila oglaševanja pri Castooli. Naročilo brez predplačila mora biti odobreno s strani finančnega oddelka.

+ Če je naročnik v zamudi s plačilom zapadlega računa za oglaševanje oziroma z izpolnitvijo kakršnekoli druge zapadle finančne obveznosti, bo Castoola uveljavljala zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude, lahko pa zavrne tudi predvajanje kateregakoli oglaševanja, ki ga je naročnik zakupil, vse dokler oglaševalec ne poravna vseh neplačanih in zapadlih dolgov. V takšnem primeru je kakršnakoli škoda Castoole popolnoma izključena.

6. Neizpolnitev pogodbenih obveznosti

+ Če je Castoola po lastni krivdi predvajala napačen oglas oglaševalca in čeprav je naročnik oddal oglas v skladu s splošnimi pogoji in dal jasna navodila kateri oglas je primeren za oglaševanje, ima naročnik pravico zahtevati brezplačno predvajanje pravilnih oglasov. Znesek naročene akcije ostane nespremenjen.

+ V primeru neizpolnitve dogovorjenega proračuna naročnika se naredi poračun.

7. Splošne določbe

+ Vsi dogovori med medijsko agencijo, naročnikom in Castoolo so zaupni podatki, katerih nepooblaščeno razkritje se rešuje v skladu s predpisi Republike Slovenije. V primeru nepooblaščenega razkritja zaupnih podatkov, lahko stranka, ki je utrpela materialno ali nematerialno škodo, le-to zahteva od stranke, ki je za nastanek škode odgovorna.

+ Castoola sprejema reklamacije največ osem (8) delovnih dni po predvajanju oglasa, na katerega se reklamacija nanaša. Castoola reklamacij po preteku predvidenega roka ni dolžna upoštevati.

+ Naročnik lahko zavrne izdani račun oziroma njegov del najpozneje v 8 dneh po izstavitvi računa, in sicer v pisni obliki s podrobno navedbo razlogov. Naročnik je kljub zavrnitvi računa, zavezan v roku poravnati nesporen del opravljenih obveznosti s strani Castoole. Originalni račun je potrebno vrniti. Castoola ni dolžna upoštevati zavrnitve računa po izteku predvidenega roka.

+ Morebitni spori se rešujejo na stvarno in krajevno pristojnem sodišču v Republiki Sloveniji.

+ Medijski zakupnik je definiran kot servis, ki za različne medijske agencije opravlja različne storitve kot so zakup oglasnega prostora, izdaja računov, načrtovanje. Medijski zakupnik sodeluje tako z agencijami kot tudi naročniki, oglaševalci.

+ Medijska agencija je podjetje, ki opravlja storitve kot so medijske raziskave, medijsko načrtovanje in zakup oglasnega prostora. Največkrat svojo storitev ponudijo oglaševalcem.

+ Naročnik je lahko tudi oglaševalec, ki naroči in plača oglas. Oglaševalec je vsako podjetje, ki naroči in plača oglas.

 

DIREKTOR

Filip Remškar

__________________________________________

Ljubljana, junij 2021

 

Prenesi Castoola cenik in specifikacije oglasnih pozicij

Scroll Up